xx1

En udenlandsk investor henvender sig til os med ønsket om en gennemgang af foreliggende miljødokumentation i forbindelse med påtænkt køb af en dansk virksomhed. Ved gennemgangen viser det sig, at virksomheden var etableret i 1925 men med flere udvidelser undervejs i driftsperioden. Kunden havde planer om at effektivisere og koncentrere produktionen i de senest etablerede bygninger med størst afstand til et tilgrænsende parcelhuskvarter. Endvidere indgik planer om en eventuel udstykning af resterende dele af grunden.

Gennemgang af tilgængelige miljø-oplysninger

Vi foreslog på den baggrund kunden at supplere gennemgangen af den foreliggende miljødokumentation med en gennemgang af grunden og de nuværende produktionsfaciliteter, samt indhentning af tilgængelige myndighedsoplysninger, herunder kort over grunden og flyfoto, som viser produktionsanlæggets udvikling over tid. Ud fra vort kendskab til den aktuelle branche fokuserede vi især på de mest problematiske kemiske produkter, som typisk anvendes i pågældende branche. I det konkrete tilfælde TCE, som ifølge virksomhedens oplysninger dog ikke skulle have været anvendt.


Boringer på relevante steder

Gennemgangen af grunden og produktionsfaciliteterne gav endvidere anledning til supplerende spørgsmål vedrørende underjordiske tanke og disses rørføringer. Da virksomheden havde vanskeligheder ved at redegøre herfor, blev det i samråd med kunden besluttet at udføre boringer på relevante steder. De efterfølgende undersøgelser afslørede gamle, fyldte olietanke med afbrudte underjordiske rørgennemføringer. Analyser af boreprøver på et hot spot viste en 110 gange overskridelse af grænseværdien for TCE. Det umiddelbare udbytte for kunden bestod således i et væsentligt supplement/korrektiv til den fremlagte miljødokumentation. De foreliggende forureningsoplysninger blev indberettet til og drøftet med miljømyndighederne, som påtog sig ansvaret for en senere evt. oprydning, idet man antog at forureningen var af ældre dato.


Forbedret beslutningsgrundlag

Kunden fik etableret et væsentligt forbedret beslutningsgrundlag for de fortsatte forhandlinger om et eventuelt køb eller for eventuelt at afbryde forhandlingerne. Kunden afbrød imidlertid de fortsatte forhandlinger, angiveligt på grund af usikkerheden omkring den konkrete investering (ville den kunne udstykke parcelhusgrunde, som kunne sælges til en fornuftig pris, ville myndighedernes tilsagn om at påtage sig ansvaret for en evt. oprensning af den konstaterede forurening være tilstrækkelig garanti ved et evt. senere salg af ejendommen m.v.)